Prihlásiť    Zaregistrovať   

Prihláste sa

alebo
 Prihlásiť cez facebook účet

Vytvoriť účet

Zadané meno nie je platné.
Zadaj platné užívateľské meno, prosím. Bez medzier, najmenej 2 znakov dlhé a nesmie obsahovať tieto znaky: < > \ " ' % ; ( ) &
Nesprávne heslo.
Zadané heslá nesúhlasia. Zadaj do príslušného poľa svoje heslo a over ho v poli overenie hesla.
Nesprávna e-mailová adresa
Zadané e-mailové adresy nesúhlasia. Zadaj tvoju e-mailovú adresu do príslušného poľa a over ju v poli overenie e-mailovej adresy.
* * povinná položka

alebo
 Prihlásiť cez facebook účet

GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Základná umelecká škola, Nám SNP 211/32, 958 01 Partizánske

zastúpený: Renátou Andrejovou DiS. art., riaditeľkou školy

IČO: 36128261

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“).

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ  spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

 

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 1. a)účele spracúvania osobných údajov,
 2. b)kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. c)identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. d)dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. e)práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. f)práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,  
 7. g)zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 14; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 482 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 

Zodpovedná osoba

V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil

zodpovednú osobu:  Bc. Tamaru Drábekovú, DiS. art.

ktorá

 1. a)poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
 2. b)monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
 3. c)poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
 4. d)spolupracujeúradom pri plnení svojich úloh,
 5. e)plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

osobne: v budove ZUŠ Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske,  v čase od streda 14,00 – 17,00 hod.

telefonicky: +421 907 747 004

elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.

Menu akcií

354Aktuality
Vianočný koncert 9.12.2019
Zimné Tesco ;)
Výtvarníci vo Vodnom hrade 4.12.2019
Gitarová súťaž 28.11.2019
Vianočný koncert 12.12.2019
Druhý školský interný koncert za nami!
Betlehem- symbol Vianoc
Celoslovenská klavírna súťaž Pála Kadosu 15.11.2019
Jesienka 2019
Príprava žiakov a pedagógov na Vianočný koncert
Klavírna besiedka 28.10.2019
Prvý školský interný koncert 14.10.2019
Koncert venovaný úcte k starším 20.10.2019
Šarkaniáda 12.10.2019
ThatFeel
Slávnostný koncert 1.9.2019 - fotografie
ZUŠ Partizánske má nového kolegu!
Zápis nových žiakov do 13.9.2019!
2.9.2019 začíname!
Slávnostný koncert 1.9.2019
Prázdniny sú tu!
Absolventský koncert 18.6.2019
Koncert ku Dňu otcov 16.6.2019
Deň ZUŠky 13.6.2019
Detská paleta 2019
Záverečná besiedka 4.6.2019
Maľovaná ZUŠka 2019
Koncert komorného orchestra 7.6.2019
Cesta rozprávkovým lesom 1.6.2019
Záverečný koncert žiakov 3.6.2019
Tanečný večer- 6.júna 2019
Piano v modernom rytme 23.5.2019
Výtvarníci na exkurzii!
Klavírna súťaž v Sládkovičove 17.5.2019
Zápis žiakov pre školský rok: 2019/2020
Deň matiek 12.5.2019!
Vesmír očami detí 2019
Koncert ku Dňu matiek 9.5.2019
Prajeme Vám krásne Veľkonočné sviatky 2019!
Učiteľský koncert úspešne za nami ;)
Deň učiteľov 11.4.2019
Deň učiteľov 5.4.2019
Výchovný koncert 2.4.2019
Deň učiteľov 28.3.2019
Tanec v klavírnej tvorbe
Tretí interný koncert žiakov - 18.3.2019
2% z dane pre rok 2019!
Výtvarníci darovali svoje dielka!
Dôležitá informácia pre rodičov!!!
Šťastný nový rok 2019!
Vianočné soireé 26.12.2018
Ďakujeme!
Vianočný čas 2018!
Vianočné vystúpenie žiakov v hypermarkete TESCO!
Vianočný koncert 10.12.2018
Adventný koncert 9.12.2018
Vianočný koncert už 6.12.2018
Spomíname a nezabúdame...
Riaditeľské voľno!
Koncert úcte k starším 21.10.2018
Slávnostný koncert ZUŠ a hostí!
Nedeľné soireé 9.9.2018 - foto
Verejné ocenenia občanom mesta Partizánske 6.9.2018
Nedeľné soireé 9.9.2018
Do 13.9.2018 prebieha zápis nových žiakov!
3.septembra 2018 začíname...
Prajeme Vám krásne prázdniny!
Vysvedčenie 29.6.2018
Koncert absolventov 19.6.2018
Koncert ŠPD žiakov 21.6.2018
Koncert ku Dňu otcov 17.6.2018
Deň ZUŠky -14.6.2018
Koncoročná besiedka 13.6.2018
Koncoročné vystúpenie - 12.6.2018
Detská paleta 2018
Koncert Komorného orchestra a hostí 9.6.2018
Žitnoostrovské pastelky - 2018
Cesta rozprávkovým lesom 2018
Tanečný večer 7.6.2018
Piano v modernom rytme 2018
Ochrana osobných údajov
Deň matiek 13.5.2018
ZUŠka je na YouTube!
Koncert ku Dňu matiek -10.5.2018
Dnes 3.5.2018 koncert v Hypermarkete Tesco!
Sládkovičovo 2018 - klavírna súťaž
Farebný svet 2018
Krajší deň 16.4.2018
Koncert učiteľov úspešne za nami /19.4.2018/
Koncert žiakov 10.4.2018
Hudobníci v Taliansku 5.- 8.4.2018
28.3.2018 - Ochranárik čísla 112
Koncert učiteľov - 19.4.2018
Noc s Andersenom - 23.3.2018
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
Deň učiteľov 28.3.2018
28.3.2018 Deň učiteľov
Stretnutie s primátorom mesta 19.3.2018
Rozprávkové javisko - 2018
Si človek a nie...
Gitarová Nitra 2018
Vaše 2% z dane....
Chrípkové prázdniny! 14.-16.2.2018
70.výročie založenia ZUŠ Partizánske
Vianočné soireé - fotografie z koncertu
Ďakujeme Vám!
Vianočné soireé 26.12.2017
LDO v Cirkevnej základnej škole 20.12.2017
18.12.2017 Vianočné foto s pani učiteľkou Miškou
Anjeli a darčeky - Vianočné predstavenie
Vianočná besiedka 20.12.2017
Vianočná besiedka 18.12.2017
Vianočný koncert v Radobici 17.12.2017
Vianočný koncert vo Veľkých Uherciach 17.12.2017
Vianočné vystúpenie žiakov - 4.12.2017
Vianočné tvorivé dielne 13.12.2017
Výchovný koncert v Skačanoch 5.12.2017
Vianočná besiedka 13.12.2017
Vianočná besiedka - 6.12.2017
Výstava Betlehémov 4.-8.12.2017
Ochranárik tiesňového čísla 112 - 1.12.2017
Vianočné vystúpenie žiakov v Klatovej Novej Vsi 4.12.2017
Jesienka 2017
Pozvánka na Vianočný koncert 7.12.2017
Chalupkovo Brezno 2017
Šarkaniáda 14.10.2017
Výchovný koncert - 27.9.2017
Nedeľné soireé - foto z koncertu
Nedeľné soireé - 10.9.2017
Zápis žiakov prebieha do 14.9.2017!
4.9.2017 spoločne začíname!
Prajeme Vám krásne letné prázdniny 2017!
Výtvarníci na Salaši!
Divadelníci vo Vodnom hrade 26.6.2017
Náš Andrej v Bratislave!
Koncert žiakov 22.6.2017
Koncert ku Dňu otcov 18.6.2017
Spoločne so ZUŠkou 14.6.2017
Divadelné predstavenie v knižnici 13.6.2017
Deň ZUŠky 14.6.2017
Besiedkujeme 6.6.2017
Koncert vo Vodnom hrade 11.6.2017
Detská paleta 2017 - výstavná sieň DK
Žitnoostrovské pastelky 2017
Piano v modernom rytme 2017
Medzinárodný deň detí 1.6.2017
Popové hlasy 2017
Cesta rozprávkovým lesom - 27.5.2017
Bojnická perla 2017
Slávik Slovensko - 2017
Detská paleta - 2017
Deň matiek 14.5.2017
Foto z koncertu ku Dňu matiek 11.5.2017
Sládkovičovo 2017
Pozvánka na koncert ku Dňu matiek 11.5.2017
Foto z Koncertu učiteľov 20.4.2017
Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky!
Pozvánka na Koncert učiteľov: 20.4.2017
Vesmír očami detí 2017
Deň učiteľov 28.3.2017
28.3.2017- Deň učiteľov
Gitarová súťaž Bojnice 23.-24.3.2017
Príjemné posedenie s primátorom mesta- 21.3.2017
Konečne tu máme JAR!
Darujte nám 2% z vašich daní za rok 2016
14.február 2017
Novoročné prianie 2017!
Foto z Vianočného soireé 2016
Vianočné prianie 2016
Vianočná besiedka 22.12.2016
Pozvánka na Vianočné soireé 2016
Vianočné posedenie z Klatovej Novej Vsi 20.12.2016
Vianočná besiedka 19.5.2016
Vianočné vystúpenie 20.12.2016
Foto z Vianočnej besiedky 13.12.2016
Vianočné tvorivé dielne 14.12.2016
Pozvánka na Vianočnú besiedku 19.12.2016
Vianočný koncert v Radobici 18.12.2016
Vianočný koncert -Veľké Uherce 18.12.2016
Foto z Vianočného koncertu- 8.12.2016
Vystúpenie pre našich najmenších: 1.12.2016
Ochranárik čísla 112
Vianočný koncert 2016
Výstava betlehémov - 28.11.- 2.12.2016
Keď s nami modelujú rodičia - 2016
Mikuláš a mesto deťom 27.11.2016
Improvizácia žiakov z LDO 21.11.2016
Spev k srdcu 20.11.2016
Veľký úspech nášho žiaka - 16.11.2016
Jesenná besiedka 15.11.2016
Blahoželáme, pani učiteľka Zuzka!
Jesienka 2016
Jesenné variácie na Šípku
Príjemné jesenné prázdniny!
Úspech pedagógov ZUŠ Partizánske
Anderle & Brunovský
Šarkaniáda 8.10.2016
25.9.2016 Nedeľné soireé-foto
Spevácky zbor prijme nových členov!
Nedeľné soireé 25.9.2016
Pracovná príležitosť!
Zápis žiakov a informácie o štúdiu!
Letné prázdniny 2016 :)
Ocenení žiaci 27.6.2016
Aj dospeláci mali svoj koncert -23.6.2016
Zápis žiakov pre školský rok 2016/2017
Koncert ku Dňu otcov 19.6.2016
Deň ZUŠky 15.jún 2016
Besiedka 6.6.2016
Dychový festival 9.6.2016
Buďte šťastné!
Exkurzia s výtvarníkmi /31.5.2016/
Vokálny koncert úspešne za nami
Cesta rozprávkovým lesom 2016
Detská paleta 2016 pozvánka
Vokálny koncert 29.5.2016
Vesmír očami detí 16.5.2016
Foto z koncertu ku Dňu matiek 2016
Novácky talent 2016
Koncert ku Dňu matiek 12.5.2016
Koncert študentov 9.5.2016
Talent Revúca je Jakubko Žiak
Bojnická perla 2016
GABI 2016
Foto- Koncert učiteľov 14.4.2016
Výtvarné talenty III. 5.4.2016
Koncert učiteľov ZUŠ 14.4.2016
2% z daní za rok 2015
Veľkonočné sviatky 2016
Koncert venovaný učiteľom 21.3.2016
Stretnutie s primátorom nášho mesta 15.3.2016
Ján Antonín Baťa
8.3.2016 Medzinárodný deň žien
Európa v škole 2016
ValentFest 2016
Novoročný koncert 10.1.2016
KONCERT TROJKRÁĽOVÝ 6.1.2016
Šťastný nový rok 2016
Vianočné soirée - foto z 26.12.2015
Požehnané vianočné sviatky priatelia!
Pozvánka na Vianočné soirée
Vianočný koncert z Veľkých Uheriec 20.12.2015
Vianočná besiedka 18.12.2015
Vianočný koncert 20.12.2015
Vianočný koncert 10.12.2015 foto
Vianočný koncert 13.12.2015 v Radobici
Mikuláš na letisku
JESIENKA 2015
Vianočný koncert 2015
Usilovné cvičenie sa oplatí!
Prievidzké zborové dielne 1
Pamiatka zosnulých.....
Jesenná besiedka 26.10.2015
Oslavy 97.výročia vzniku Československej republiky
Šarkaniáda 2015
Decoupage workshop 19.9.2015
4.9.2015 Partizánske - Narodeninové mesto!
Informácie o štúdiu pre šk.rok 2015/2016
Moc umenia 2
Čarovné leto 2015
Výchovné koncerty pre MŠ -16.jún 2015
Deň ZUŠky - 17.júna 2015
Detská paleta 2015- pozvánka
Mládež spieva
Detský orchester ZUŠ nás reprezentoval v Brezne
Koncert ku dňu matiek-pozvánka
Vokálny koncert 2.5.2015
Pozvánka na Vokálny koncert
Koncert učiteľov ZUŠ 2015 - foto
Koncert učiteľov 16.apríla 2015
LIGHT IT UP BLUE 2015
Požehnané Veľkonočné sviatky Vám prajeme
Rozprávkové javisko 2015
Klavírny recitál Zuzky Šabíkovej
Deň učiteľov 28.3.2015
Posedenie ku Dňu učiteľov
Prianie k sviatku pre všetky žienky!
Európa pomáha
Vystúpenie žiakov pre Úniu žien
Vianočné prianie Vám všetkým posielame
Vianočné soirée 2014
Vianočný koncert v Radobici 21.12.2014
Koncertujeme naplno...
Vianočný koncert 2014- foto
Andrejkov veľký úspech!
Prvé miesto získal náš Matúš!
Chalupkovo Brezno 10.-12.2014
Šarkaniáda 11.10.2014
Partizánske- narodeninové mesto!
Výtvarný odbor - informácia pre rodičov!
Zápis žiakov do našej ZUŠ
Vyhodnotenie 6. ročníka krajského festivalu komornej hry dychových nástrojov Partizánske 2014
Deň ZUŠky- 18.jún 2014
Deti mestu- výchovný koncert pre školy
Koncert venovaný našim otcom
Detská paleta 2014
Piano v modernom rytme 2014
6. ROČNÍK KRAJSKÉHO FESTIVALU KOMORNEJ HRY DYCHOVÝCH NÁSTROJOV - časový harmonogram
Zelený svet 2014
Koncert učiteľov 15.mája 2014
Foto z kultúrneho programu - Míľa pre mamu 2014
Poďakovanie sa všetkým mamkám!
Pozvánka na Veľkonočný koncert
Veľkonočné prianie
Klavírna súťaž v Brezne
Výtvarné talenty II a Svetový deň autizmu
Fotografie z koncertu DETI MESTU
Deti mestu
6. ROČNÍK KRAJSKÉHO FESTIVALU KOMORNEJ HRY DYCHOVÝCH NÁSTROJOV
Európa v škole 2014
Poznaj svoje mesto
Šťastný nový rok priatelia!
Vianočné soirée 2013
Vianočné prianie
Pozvánka na Vianočné soirée
Vianočný koncert 15.12.2013 v Radobici
Vianočný koncert v Radobici
Predvianočný - Zimný koncert ZUŠky
Pozvánka na zimný koncert ZUŠ
Gitarová súťaž- Prievidza 2013
Jesenná besiedka
Nová Krížová cesta v Partizánskom
Slávnostný koncert k 65.výročiu založenia ZUŠ Partizánske
Cesty k umeniu
Zápis žiakov!
Literárno- dramatický odbor ponúka!
Ocenenie talentovanej mládeže primátorom mesta Partizánske
Nikdy nie je neskoro, alebo „Koncert dospelákov“
Oznam pre rodičov!
Zápis žiakov do ZUŠ Partizánske
Besiedka na záver školského roka
Koncert ku Dňu otcov
Detská paleta 2013
Zelený svet 2013
Koncert speváckych zborov
Svet piatich čiar
Koncert speváckych zborov
Oslavy 50.výročia ZŠ v Klátovej Novej Vsi
Deň matiek
Míľa pre mamu 2013
Malý orchester v Brezne
Vystúpenie žiakov vo Veľkých Uherciach
Okolo Belanky - koncert pre Ikova Kopáčika
Okolo Belanky
Koncert učiteľov
Ocenenie pedagógov mesta Partizánske
Veľkonočné prianie
Zvieratká na koncerte
Stretnutie v ZUŠke
Koncert učiteľov ZUŠ Partizánske
Európa v škole
Komorná súťaž Prievidza 2012
Vianočné soireé
Koncert pre mesto

Čo je u nás nové?

 • Vianočný koncert 9.12.2019 Vianočný koncert 9.12.2019
 • Zimné Tesco ;) Zimné Tesco ;)
 • Výtvarníci vo Vodnom hrade 4.12.2019 Výtvarníci vo Vodnom hrade 4.12.2019
 • Gitarová súťaž 28.11.2019 Gitarová súťaž 28.11.2019
 • Vianočný koncert 12.12.2019 Vianočný koncert 12.12.2019

Vybrané fotografie

showshowshowshowshow